Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Samhällsbyggnadskontoret

Boka besök med handläggare före besöket på samhällsbyggnad.


Telefon: 08-555 01000


Nya Nykvarns Centrum

Arbetet med att förnya Nykvarns Centrum är sedan år 2015 i gång, och beräknas pågå fram till år 2026. Totalt innehåller detaljplanen möjlighet till drygt 300 nya bostäder, en fördubbling av den kommersiella ytan, dessutom nya kontorslokaler samt utökade parkeringsmöjligheter.

Detaljplanen för nya Nykvarns Centrum, Grytan 3, vann laga kraft 2014-01-15. Detaljplanen innehåller 25 000 kvadratmeter bostäder samt utökad yta för kommersiell och offentlig service - från idag 4000 kvadratmeter till 9500 kvadratmeter. Till detta kommer nya kontorsytor med upp till 4800 kvadratmeter och parkeringsytor ovan jord samt i två våningar under mark. Samtidigt som detaljplanen antogs togs också ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören, detta avtal tillsammans med ett förköpsavtal reglerar bla. genomförandet av projektet Nykvarns nya centrum.

Arbetet med omvandling av Nykvarns nya centrum startade år 2015 med en omläggning av vatten- och avloppsledningar, elledningar och bredbandsledningar så att dessa ska ligga på rätt plats för de nya byggnaderna. Arbetet har fortsatt under år 2016/2017 med att dels det gamla Järnvägshuset rustades och dels att den nya Vårdbygganden byggdes. Invigningen av Vårdbyggnaden genomfördes i maj 2017. Omvandlingen av det nya centrumet har därefter fortsatt i en andra etapp under 2017/2018 som inneburit att det dels byggts ett parkeringsgarage dels byggts ett nytt lägenhetshus med 42 bostadsrätter samt butiker i bottenplan, dels byggts sex stycken stadsradhus.

De inledande skedena har genomförts genom Scandinavian Property Group (SPG) med BoxBygg som byggentreprenör. Eftersom projektet Nykvarns nya centrum nu går in i en ekonomiskt tyngre period, och att det samtidigt uppstått en viss osäkerhet på bostadsmarknanden i Stockholm har den bakomliggande finansiären Slättö förvaltning valt att ta ett tydligare ansvar för genomförandet av Nykvarns centrum. De har under 2018 satts sig noggrannare in i projektet, har dragit viktiga slutsatser om de inledande etapperna. Sammantaget har de en mycket stark tro på Nykvarn och deras projekt Nykvarns nya centrum. De kommer nu att fortsätta utbyggnaden, men i en delvis annan ordning.

Nästa etapp i Nykvarns nya centrum blir troligen det Slättö benämner etapp 4, 5 och 7. Det är husen i bakkanten av grusslänten. Bygglovansökan har skickats in av Slättö i mars 2019, där framgår att Slättö önskar att etapp 4, 5 och 7 ska innehålla följande: 165 hyreslägenheter och sex stycken stadsradhus. Den övervägande lägenheterna är ettor, i syfte att fastighetsägaren ska kunna söka det statliga stödet för byggande av hyreslägenheter. Tjänstemännen som hanterat bygglovansökan har begärt in kompletteringar i första hand för att få information om hur Slättö avser att lösa parkeringen för lägenheter och handel i de tillkommande fastigheterna. Slättö har i september 2019 valt att dra tillbaka sin bygglovansökan för att göra kompletteringar. Slättö och kommunen har igång en dialog i syfte att under hösten 2019 hitta fram till en gemensam lösning som kan accepteras av bägge parter. Det är fastighetsägaren Slättö som bestämmer takten i genomförandet av Nykvarns nya centrum. Nykvarns kommun är angelägna om att Slättö fortsätter att utveckla Nykvarns nya centrum, men Nykvarns kommun är också angelägna om att det som byggs stämmer med den detaljplan och det exploateringsavtal som finns och att det som byggs blir en något som fungerar i praktiken och som blir hållbart över tid.

Nästa etapp därefter kommer troligen att bli det sk punkthuset och en parkyta som kommer att stå på den idag grusade parkeringsytan. I denna byggnad blir det en saluhall samt bostadsrättslägenheter. I de därpå kommande etapperna så blir det utbyggnad av Kampanilen samt de övriga etapperna i Nykvarns nya centrum.

Illustration av lamellhuset som byggs vid Centrumvägen.

Illustration av lamellhuset som byggs vid Centrumvägen.

Den nya vårdbyggnaden. Bild.

Illustration av den nya vårdbyggnaden. Intill syns de sex stadsradhusen.

Kontaktpersoner

Nykvarns centrum ägs av fastighetsägaren Slättö förvaltning. De har knutit till sig en byggentreprenör i form av BoxBygg.

Slättös kontaktperson

Om du har några frågor om nya Nykvarns Centrum kan du kontakta Slättös kontaktperson:

Johan Arvidsson
Projektledare
johan.arvidsson@slattoforvaltning.se

Nykvarns kommuns kontaktperson

Nykvarns kommuns kontaktperson är:

Martin Mansell
Plan- och Projektchef
08-555 010 99
martin.mansell@nykvarn.se

Dela sidan
 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.